Projekt Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
u Federaciji Bosne i Hercegovine
WATSAN FBIH
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
O Projektu
Zbog slabo razvijene vodoopskrbne i infrastrukture odvodnje otpadnih voda Federacija BiH trpi štetne utjecaje na stanje u javnom zdravstvu i okolišu. Trenutno 60% stanovništva u Federaciji BiH ima pristup sistemu javne vodoopskrbe, 33% stanovništva koristi javni sistem odvodnje otpadnih voda a nepunih 2% stanovništva je priključeno na uređaje za prečišćavanje otpadne vode. Uz navedenu statistiku potreba za poboljšanjem stanja u ovoj oblasti je jasna. Sam Projekt WATSAN FBiH pokrenut je da bi se odgovorilo na zahtjeve općina iz Federacije BiH za poboljšanje vodoopskrbe i stanja u javnom zdravstvu, kao i na zahtjeve za smanjenje zagađenja voda, što bi se postiglo prikupljanjem i prečišćavanjem otpadnih voda koje se trenutno bez bilo kakvog tretmana puštaju direktno u okoliš.
Razgovori i pripreme za suradnju sa Europskom investicijskom bankom (EIB) počeli su sredinom 2006. godine sastancima predstavnika EIB-a i Federalnog ministarstva financija/finansija (FMF). Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ) aktivno se uključilo u ožujku/maju 2007. godine, kada su EIB-ovi financijski stručnjaci obavili procjenu u BiH, te svoj financijski prijedlog na odobrenje dostavili rukovodnom odboru banke (EIB). Ministarstvo financija/finansija i trezora BiH (MFT BiH) je bilo obaviješteno o tome da je predložen kredit u iznosu od 60 000 000 EUR, odnosno da se EIB ponudio da financira ovaj Projekt, uz ukupne investicijske troškove u iznosu od 121 300 000 EUR. Pored investiranja u izgradnju objekata i nabavku potrebne opreme i tehnologije, predviđeno je da ovaj iznos uključi i financiranje izrade kompletne projektne dokumentacije, provođenja mjera za unapređenje efikasnosti, upravljanje projektom, te nepredviđenih tehničkih i izdataka uslijed varijacija u cijenama.
Ugovor o financiranju je parafiran u ožujku/martu 2008. godine, od strane predstavnika EIB-a i Bosne i Hercegovine, a zatim i potpisan u dva koraka. Ugovor su prvo potpisali predstavnici Bosne i Hercegovine (MFT BiH) i Federacije Bosne i Hercegovine (FMF i FMPVŠ) 15. 07. 2008. godine u Sarajevu, a potom i predstavnici EIB-a u Luksemburgu, 18. 08. 2008. godine. Sukladno Ugovoru o financiranju, Federacija BiH je preuzela odgovornost za implementiranje Projekta WATSAN FBiH, koji se sastoji od investicijskih općinskih projekata, koje preko FMPVŠ-a i FMF-a trebaju implementirati općine iz FBiH uključene u ovaj Projekt. Projekt će se implementirati korištenjem kreditnih sredstava u iznosu od 60 000 000 EUR i jednakim iznosom vlastitog učešća uključenih općina, što po Ugovoru u konačnici ima vrijednost od 121 300 000 EUR. Financiranje Projekta u sklopu Ugovora osigurano je Garantnim sporazumom zaključenim dana 29.08.2007. godine, između EU i EIB-a, prema članu 8. Odluke Vijeća 2006/1016/EC od 19.12.2006.godine.
...
Cilj i svrha Projekta
Generalni ciljevi ovog kreditnog aranžmana usmjereni su na poboljšanje postojećih životnih uvjeta stanovništva, stvaranje adekvatnih higijenskih uvjeta u oblasti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, te uvođenje mjera za zaštitu okoliša, sukladno obvezama vezanim za pristup Europskoj uniji i sukladnost sa Legislativom Europske unije, pogotovo sa Okvirnom direktivom o vodama, Direktivom o vodi za piće i Direktivom o gradskim otpadnim vodama.
Svrha Projekta je da se financiranjem iz raspoloživih izvora (kredit EIBa, grant sredstva i vlastito učešće općina) osigura implementiranje mjera koje će poboljšati infrastrukturu i usluge kojima se osigurava adekvatna (kvalitativno i kvantitativno) vodoopskrba i odvodnja (prikupljanje i prečišćavanje) otpadnih voda u općinama uključenim u Projekt.
Ukratko, cilj ovog Projekta je da se uz jačanje općinskih operatora - komunalnih poduzeća, izgradnjom potrebnih objekata i uspostavom adekvatne infrastrukture Sektora za vode, razviju održive vodoopskrbne i usluge odvodnje otpadnih voda u FBiH.
...
Očekivani rezultati Projekta
Pored izgradnje potrebnih objekata i rekonstrukcije postojećih sistema vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, uključujući i izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadne vode (prečišćavanje otpadne vode se u BiH trenutno vrši za samo 2% stanovništva u gradskim područjima), Projektom se također očekuje i slijedeće:
  • poboljšanje vodoopskrbnih i usluga odvodnje otpadnih voda koje građanima pružaju općinska komunalna poduzeća (bolji uvjeti obračuna cijena koji rezultiraju povećanjem stepena naplate)
  • bolja upućenost građana u rad komunalnih poduzeća
  • konstantna vodoopskrba
  • smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sistemima na ekonomski optimalan nivo
  • stvaranje uvjeta koji doprinose operativnoj efikasnosti i financijskoj održivosti komunalnih poduzeća, odnosno poboljšanju vodoopskrbnih i usluga odvodnje otpadnih voda
  • stvaranje uvjeta koji rezultiraju jačanjem samostalnog rada komunalnih poduzeća
Uzimajući u obzir i činjenicu da će se u okviru Projekta primjenjivati i lokalne procedure za izvođenje radova i nabavku roba i opreme, očekuje se da će Projekt doprinijeti privrednom napretku na federalnom, a posebno lokalnom nivou.
...
Odgovorne institucije
Organizaciona struktura projekta WATSAN FBiH uspostavljena je sporazumima potpisanim na državnom, federalnom i općinskom nivou. Kako je Ugovor o financiranju glavni sporazum cjelokupnog projekta, sve odgovorne institucije učesnice projekta uglavnom određuju definicije iz ovog Ugovora. Ugovor o financiranju sa Europskom investicijskom bankom (EIB) kao Kreditorom zaključili su Bosna i Hercegovina (BiH), zastupana po ministru financija/finansija i trezora BiH u ulozi Zajmoprimca i glavnog Korisnika projekta, i Federacija BiH (FBiH) u ulozi Entiteta, zastupana, ovisno o slučaju, po Federalnom ministru financija/finansija i/ili Federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Jedinica za upravljanje projektom (PMU) oformljena je u sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ). Općine iz FBiH koje učestvuju u Projektu su Krajnji korisnici Projekta. Formirani Odlukama općinskih načelnika i općinskih vijeća, timovi za implementiranje općinskih projekata (PIT-ovi) u općinama učesnicama u projektu odgovorni su za svakodnevno implementiranje na općinskom nivou. Stalnu tehničku pomoć jedinici PMU pružaju Federalne Agencije za vodna područja (Agencija Jadran i Agencija Sava) čiji djelatnici su članovi PMUa a tu su još i dodatno nominovani djelatnici za obavljanje specijalističkih tehničkih zadataka kada god se ukaže potreba za tim. Implementacija projekta također je bila potpomognuta konsultantskim timovima za tehničku pomoć čije usluge su bile osigurane kroz EU programe potpore infrastrukturnim projektima Investicijskog okvira Zapadnog Balkana WBIF/IPF i pripremi projekata (PPF). Od februara/veljače 2014.g., projekat WATSAN FBiH također je podržan i uslugama konsultantskog tima za tehničku pomoć pri tenderskim procedurama i centralni nadzor, koji je odgovoran za nadzor nad svim radovima u sklopu projekta. Po zvaničnom zahtjevu općina, ovaj konsultantski tim također je dostupan i za usluge tehničke pomoći.
...
Jedinica za upravljanje projektom - PMU
Po Ugovoru o financiranju (član 1.04.1(iii)), uvjet za isplatu sredstava za financiranje Projekta je da Entitet u sastavu FMPVŠ-a formira jedinicu za upravljanje projektom (PMU) ili organizacionu jedinicu u istoj funkciji, sa odgovarajućim osobljem i radnim zadacima sukladnim zahtjevima Europske investicijske banke (EIB). Prema navedenom članu i odobrenju Vlade FBiH, Rješenjem o imenovanju pod brojem 05-02-231-4/09 FMPVŠ je u svom sastavu zvanično formiralo jedinicu za upravljanje Projektom WATSAN FBiH (PMU). Kasnijim izmjenama u organizacijskoj strukturi jedinice PMU, prvobitno Rješenje od 15.03.2011. godine izmjenjeno je rješenjem pod brojem: 05-3-25/4-2009/11, od 21. 09. 2011. godine.
Jedinica za upravljanje projektom - PMU odgovorna je za upravljanje Projektom i provedbu dužnosti FMPVŠ-a definiranih Ugovorom o financiranju i Ugovorima o grantu, kao i za predlaganje efikasne upotrebe i rukovođenje tehničkom pomoći. Uloge jedinice PMU i svakog od njenih članova u procesu implementiranja Projekta detaljno su opisane u priručniku za procedure projekta WATSAN FBiH (PPM) kao i u priručniku za financijske procedure projekta WATSAN FBiH (FPM) i vodiču za procedure nabava projekta WATSAN FBiH (PPG).
DOKUMENTI

LINKOVI

PMU: Telefon: +387 33 726 641; Fax: +387 33 726 662; email: watsan@fmpvs.gov.ba